domingo, 5 de junio de 2016

Learn English 6000 words via image


A jack can ram a rat

ə ˈdʒæk kən ˈræm ə ˈræt | A jack can ram a rat
ə ˈræm ˈræn ˈbæk ət ə ˈkæb | A ram ran back at a cab
ə ˈræt həd ə ˈhæt | A rat had a hat
ˈæbi ˈæskt ˈædəm fər ˈæpl̩z | Abby asked Adam for apples
ˈækt | act
ˈæd | add
ˈæftər | after
ænd | and
ˈæŋkl̩ | ankle
ˈænt | ant
ˈæsk wɪθ ˈoʊ | ˈænt <-> ˈlæf | ask
ˈænt | aunt
ˈæks | ax
ˈbæk | back
ˈbæd | bad
ˈbæn | ban
ˈbænd | band
ˈbænd | banned
ˈbæs | bass
ˈbæt | bat
ˈbæθ | bath
ˈbrænd | brand
kæn | can
ˈkæp | cap
kæt | cat
ˈdæb | dab
ˈdæd | dad
ˈdæd həd ə ˈfæt ˈræm | Dad had a fat ram
ˈdæd ˈsæt ət ə ˈmæt | Dad sat at a mat
ˈdæm | dam
ˈdæn ənd ˈæn ˈræn | Dan and Ann ran
ˈdræft | draft
ˈfæd | fad
ˈfæn | fan
ˈfæt | fat
ˈfæks | fax
ˈɡæb | gab
ˈɡæp | gap
ˈɡæs | gas
hæd | had
ˈhæf | half
ˈhæm | ham
ˈhænd | hand
ˈhæpən | happen
ˈhæt | hat
ˈdʒæb | jab
ˈdʒæk | jack
ˈdʒæm | jam
ˈdʒæn həd ˈdʒæm ənd ˈhæm | Jan had jam and ham
ˈkæl | kal
ˈkæl həd ə kən ənd ə ˈræk | Kal had a can and a rack
ˈkæt | kat
ˈkæt kən ˈpæk ə ˈbæt | Kat  can pack a bat
ˈlæb | lab
ˈlæk | lack
ˈlæd | lad
ˈlænd | land
ˈlæp | lap
ˈlæst | last
ˈlæf | laugh
ˈmæn | man
ˈmæp | map
ˈmæs | mass
ˈmæt | mat
ˈmæt həd ə ˈhæm | Matt had a ham
ˈmæt ˈsæt | Matt sat
ˈmæks həd ən ˈæks | Max had an ax
ˈnæb | nab
ˈnæn | nan
ˈnæp | nap
ˈnæt | nat
ˈpæk | pack
ˈpæd | pad
ˈpæl | pal
ˈpæm | pam
ˈpæm ənd ˈpæt ˈnæb ˈdæd | Pam and Pat nab dad
ˈpæm kən ˈkwæk | Pam can quack
ˈpæm həd ə ˈmæp | Pam had a map
ˈpæm həd ə ˈvæt | Pam had a vat
ˈpæn | pan
ˈpæt | pat
ˈplæn | plan
ˈplænd | planned
ˈkwæk | quack
ˈræk | rack
ˈræd | rad
ˈræm | ram
ˈræp | rap
ˈræt | rat
ˈsæk | sack
ˈsæd | sad
ˈsæm | sam
ˈsæm kən ˈdʒæb ə kæt | Sam can jab a cat
ˈsæm ˈsæt ət ə ˈdæm | Sam sat at a dam
ˈsæm ˈsæt ət ə ˈmæt | Sam sat at a mat
ˈserə ˈməntʃt ɑːn ə ˈsʌmər ˈləntʃ | Sara munched on a summer lunch
ˈsæt | sat
ˈstæf | staff
ˈstænd | stand
ˈtæb | tab
ˈtæd həd ə ˈsæd ˈhæt | Tad had a sad hat
ˈtæm | tam
ˈtæn | tan
ˈtæsk | task
ˈtæt | tat
ˈtæks | tax
ˈtræp | trap
ˈvæn | van
ˈvæn kən ræz ˈæn ənd ˈdæd | Van can razz Ann and dad
ˈvæt | vat
ˈwæks | wax
ˈjæm | yam
ˈjæp | yap


ˈzæp | zap

Vowel Contrasts /ɑ/ vs. /ʌ/ (cot cut)

http://www.speech-language-therapy.com/pdf/vowelscotcut.pdf
 ˈkɑːt ˈkʌt | cot cut   
ˈdʒɑːɡ ˈdʒʌɡ | jog jug 
ˈpɑːp ˈpʌp | pop pup 
ˈbɒs ˈbʌs | boss bus   
ˈlɑːk ˈlʌk | lock luck 

Vowel Contrasts /æI/ vs. /æ/ (bait-bat)

http://www.speech-language-therapy.com/pdf/vowels-bait-bat.pdf
 ˈbeɪt ˈbæt |   bait bat 
ˈkeɪp ˈkæp |   cape cap 
ˈpeɪnt ˈpænt |   paint pant 
ˈʃeɪk ˈʃæk |   shake shack 
dʒeɪz ˈdʒæz |   Js jazz 
ˈreɪk ˈræk |   rake rack 
ˈbreɪn ˈbræn |   brain bran   
ˈmeɪd ˈmæd | maid mad 
ˈpleɪn ˈplæn |   plane plan

vowel Contrasts (hat hut)

http://www.speech-language-therapy.com/pdf/vowelhathut.pdf
 ˈhæt ˈhʌt | hat hut 
ˈtræk ˈtrʌk | track truck 
ˈbæŋk ˈbʌŋk | bank bunk 
kæt ˈkʌt | cat cut   
ˈbæɡ ˈbʌɡ | bag bug 
ˈkæb ˈkʌb | cab cub 
ˈræɡ ˈrʌɡ | rag rug   
ˈkæp kʌp | cap cup    
ˈlæmp ˈlʌmp | lamp lump 
ˈtæɡ ˈtʌɡ | tag tug

Vowel Contrasts /æ/ vs. /ɐ:/ (cat-cart)

http://www.speech-language-therapy.com/pdf/vowels-cat-cart.pdf
 kæt ˈkɑːrt | cat cart   
ˈhæt ˈhɑːrt | hat heart 
ˈpæk ˈpɑːrk | pack park 
ˈmætʃ ˈmɑːrtʃ | match march 
ˈdʒæz ˈdʒɑːrz | jazz jars   
ˈʃæk ˈʃɑːrk | shack shark

sábado, 21 de mayo de 2016

cop-cup-cap

cop /kap/  cup /kʌp/ cap /kæp/
hot /hat/ hut /hʌt/ hat /hæt/
clock klak/ sum /sʌm/ have /hæv/
stop /stap/ nun /nʌn/ has /hæz/
Bob /bab/ silent b had  /hæd/
silent b crumb /krʌm/  ask /æsk/
bomb /bam/ dumb /dʌm/ bass (fish) /bæs/
numb /nʌm/ gnat /næt/
thumb /Θʌm/ lamb /læm/
ma'am /mæm/
can-can't
/kæn-kænt/

http://evaeaston.com/a-v-ae-pattern.html

sábado, 14 de mayo de 2016

Anger, answer, bat, bats, camp


"A" ae sound
phonetics                         Noun                                sentence

ˈænəml̩ | animal I'm not sure of the name of that animal over there in that cage.
ˈænsər | answer He provided an excellent answer to my question.
ˈæŋɡər | anger His anger knows no limits.
ˈæpl̩ | apple I love a good red apple after dinner.
ˈætəm | atom One of the smallest elements is the atom.
ˈbæk | back I turned my back on that outrageous man.
ˈbænd | band The band played until three in the morning.
ˈbæŋk | bank The bank closes at three in the afternoon.
ˈbæt | bat If you look up there you can see a bat flying between the trees.
ˈkæmp | camp I set up camp at the edge of the wood.
ˈkæpətəl | capital The capital of Washington state is Olympia.
ˈkæptən | captain The captain told his crew to raise the sail.
Este enlace es para la grabación de voz desde tu desktop

http://www.audacityteam.org/download/windows/

BIENVENIDO

Este día empezamos una nueva aventura en el aprendizaje del idioma inglés. 
We are going to start from scratch ( Vamos a empezar  desde cero)

Este es el abecedario